RBI ने लगाई 6 बैंको पर Monetary Penalty

1 - RBI imposes monetary penalty on Kolkata Police Co-operative Bank Ltd., Kolkata, West Bengal - ₹1.10 lakh 

2 - RBI imposes monetary penalty on Mehsana District Central Co-operative Bank Ltd., Mehsana (Gujarat) -  ₹2.10 lakh

3 - RBI imposes monetary penalty on Vyapari Sahakari Bank Maryadit, Solapur (Maharashtra) - ₹2.00 lakh

4 - RBI imposes monetary penalty on Shri. Ganesh Sahakari Bank Ltd., Navi Sangvi, Pune - ₹2.00 lakh

5 - RBI imposes monetary penalty on the Delhi Nagrik Sehkari Bank Limited, New Delhi - 3.00 lakh

6 - RBI imposes monetary penalty on Aligarh Zila Sahkari Bank Ltd., Aligarh, Uttar Pradesh - 3.00 lakh

Please Share This web story

White Frame Corner
White Frame Corner
Arrow
Share

Other stories

Green Leaf
Green Leaf
Wavy Line